about


تصویرسازی :

(به معنای مصورسازی یا شرح مثالی با تصویر است) to illusteate فعل از ریشه لاتینی (نور افشاندن بر چیزی) است. Illustrate
تصویر سازی هنر ارسال ایده هایی موجز به واسطه تصاویر در گستره ای از رسانه هاست. تصویر سازی در عین حال هم می تواند معنای موضوعی را روشن سازد و هم بستری تازه برای نشان دادن آن موضوع  به جهان به وجود آورد.
یک تصویر ساری و یا مجموعه ای از آن ها، داستانی را روایت می کند که غالبا با متن آن در ارتباط  است.یک تصویر سازی موفق ، خواه برای صفحه کتاب طراحی شده باشد،خواه برای صفحه نمایش و یا دیوار، به همان میزان که از قدرت توصیف و شفاف سازی روایت برخوردار است. مبین نقطه نظر طراح تصویرساز و رویکرد او نسبت به رسانه و تکنیک اش نیز هست.
تصویر سازی بر سه مهارت تکیه دارد، که هر سه آنها در بسیاری از رشته ها قابل اجرا هستند:
ازچه جهانبینی برخورداراست   (conceptualizing ideas)  به مفهوم در آوردن ایده
حل مشکلات خلاقانه (چگونه این دیدگاه را انتقال می دهد)

 

 

طراحیوچاپ:

بستهتبلیغاتی: 1{کارتویزیت.بروشور.کاتالوگ.تراکت}   2 {.بنر. بیلبورد.}

بستهاداری : {کارتویزیت.سربرگa5.;کاغذیادداشتa5.پاکتنامه}

طراحیساختاروشکلكلیجلدبرایيكگروهكتاب طراحیساختاروشکلكلیمتنبرایيكگروهكتاب طراحیرو،پشتوعطفهركتاب ِ طراحیصفحهآرايیكتابهایتصويریوكتابهاینوشتاریخاص  طراحیپوستر  طراحیلوگو.آرم
تقویموسررسید

بستهبندی . ساکخرید . برچسبکالا
طراحیرویجلدسیدیبههمراهلوحداخلیآن
طراحیانواعکارت {کارتدعوت.کارتتبریکو ...}


طراحیساختارکلیسایت گرافیکمتحرک .  طراحیکاراکتر  .
 

---------------------

مشاوره تبلیغاتی

گرافیک
 این نوع هنر را  می توان به عنوان ترکیب هنری تصاویر و حروف برای اهداف عملی خاص نامید . هنری است کاربردی و همه گیر که برای رسید مفاهیم جدید از ابزار جدید سود می جوید . واژه گرافیک از مصدری یونانی به معنای نوشتن می آید ، ریشه آن در اصل به معنای خراشیدن ( حک کردن ) است.البته گرافیک در زبان فرانسه به معنای منحنی و نمودار خطی ریاضی به کار می رود.

پوستر

پوستریااعلان،ازقدیمیترینجنبهھایطراحیگرافیکاستکه
چندقرنسابقهدارد. شکلھایاولیهآندرایرانبهشمایلھاویا
خطنوشتهھاییبرمیگرددکهبیشترشاملتصاویرائمهاطھارویا
آیهھایقرآنبود،وبرایبرکتکسبوکاریادوریچشمزخمبر
دیوارخانهھاودکانھانصبمیشد. شکلمدرنوامروزیآننیز
ازاواخرقرنگذشتهآغازشدکهتاسالھاعمومابرایتبلیغفیلم
ھایانمایشھااستفادهمیشد. درحالحاضراینابزاربهعلت
گستردگیتوزیع،یکیازقدرتمندترینابزارھایتبلیغاتیجھان
است. پوستردارایطیفگوناگوناستفاده،ازسینماوتئاترتا
اقتصادوسیاستاست.


بروشور کاتالوگ
چنانچهقصدارائهاطلاعاتیمکتوبیامصوررادارید،ھمچنان
استفادهازانواعکاتالوگوبروشوربھترینابزاراست. کاتالوگھاو
بروشورھادارایانواعگستردهایازشکلھاوفرمھاھستند.
سادهترینفرمآن،یکبرگهیکروست. شکلھایمفصلترآننیز
دارایجلدوتعدادصفحاتزیاداست. ھمینطورانواعدیگریکه
دارایتاھایپیچیدهایھستندوھمگیدریکقالبجامیگیرند
وھدفواحدآنھامعرفیمحصولات،تاریخچه،دورهھایآموزشی
ورساندناطلاعاتیازایندستاست. طرحھایابتکاریومنحصر
بهدرکنارامکاناتگستردهعکاسیوچاپاینشرکت،
بھتریننتیجهرادرطراحیکاتالوگھایشمابهبارخواھد
آورد.بسته بندی
چنانچهشماتاکنونمحصولیرادربازارعرضهکردهاید،بدون
شکبهنقشمھمبستهبندیدربازاریابیوفروشمحصولپی
بردهاید. بستهبندیمحصولبایدعلاوهبرجذابیت،نشانگر
خصوصیاتمحصولومتفاوتازبقیهمحصولاتبازارباشد.  پیشازطراحیبستهبندی،تحقیقاتگستردهایرادر
بازاربررویمحصولاتشماانجامخواھددادوبرآیندآنرادرطراحی
خودلحاظخواھدکرد.


اوراق اداری
اوراقاداری،درراستایھویتسازمانییکشرکتمکمل "نشانه"
است. ستاداریشاملمواردزیراست:
کارتویزیتوکاغذ،A پاکتنامهوپاکت 4 ، A و 5 A سربرگ 4
یادداشتو ...


نشانه
ازجملهمھمترینبخشھایتبلیغاتییکشرکت،نشانه
آناست. نشانهسازمانینمایانگرکارکرد،جایگاه،نام،اھداف،
امکاناتوبسیاریموارددیگراستکهدرنھایت،سازندهھویتآن
مجموعهھستند. ھویتسازمانییکشرکتبراساسنشانهو
رنگھایآنشکلمیگیردواستفادهازیکنشانهخوبباعث
تسھیلاجرایموادتبلیغاتییکشرکتمیشود. ھمهبرندھا،
شرکتھاوکارخانجاتبزرگدنیا،بیشترازآنکهبامحصولات،
بروشورھا،پوسترھاودیگرموادتبلیغاتیشناختهشوندبانشانه
خوددرذھنمخاطبجابازمیکنند.

تابلوهای تبلیغاتی
پسازورودتکنولوژیچاپھایعریضبهایران،شکلبیلبوردھا
( وبهطورکلیتابلوھایمحیطی) دستخوشتغییراتگسترده
گشت. بیشترطراحاندربرخوردبااینمدیایجدید،بهعلتعدم
آشناییباشکلوکارکردآنونداشتنتجربه،دچارسردرگمی
شدهاندوباعثبهوجودآمدنسبکینادرستشدندکهمتاسفانه
ھمچنانادامهدارد.